ข่าวและกิจกรรม

เทรนด์ก่อสร้าง-อสังหาฯในอีก5 ปี

ลงทะเบียนฟรี! ความท้าทาย และความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในปัจจุบันและหลังจากพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19

เสวนาในหัวข้อ Conquering Challenges and Moving Forward Now and After Covid-19 Through the Perspective of Industrial Expertise from Thai BIM Association (TBIM) and The Building Inspectors Association (BSA)หรือความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยผ่านมุมมองของสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร บรรยายโดย สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) วันที่: พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา: 18.00 – 19.00 น ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference (Zoom webinar) จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คนภาษา: […]

ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร คณะกรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) มีมติให้เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจึงไม่ควรมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ทางคณะกรรมการจึงขอเลื่อนการประชุมสามัญออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จะคลี่คลาย หรือเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะสามารถจัดการประชุมได้ตามเดิมพร้อมจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

พันธกิจของเรา

เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนา และเผยแพร่ จัดทำมาตรฐาน BIM ที่ดี ให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย

 1. Develop national BIM standard protocols
 2. Become the center of BIM knowledge sharing
 3. Promote BIM international collaboration

สมาชิกเท่านั้นที่ทราบมากกว่า

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเราในวันนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าใคร เช่น บทความ การเข้าถึงวิดีโอ
เทรนนิ่ง ทัศนะเกี่ยวกับ BIM โดยผู้เชี่ยวชาญ

เราเป็นใคร

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับผู้เข้าร่วมหลากหลายประเภท หลากหลายความร่วมมือ เพียงเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือยกระดับความสามารถ และสร้างมาตรฐาน BIM ไทยให้เกิดขึ้น เติบโตไปด้วยกัน

2019
ปีที่ก่อตั้ง

650
จำนวนสมาชิก

25
สมาชิกนิติบุคคล

8
องค์กรพาร์ทเนอร์

ผศ ดร สันต์ จันทร์สมศักดิ์

นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย

Click here to add your own text

TBIM Roadmap

 • 2019

   

  เริ่มก่อตั้งสมาคม

 • 2019

  เผยแพร่ BIM Standard โดย TBIM แก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

   

  2019

 • 2019

   

  TBIM Press Conference

 • 2021

  BIM Adoption for all Design & Construction firms

  Milestone Content goes here

   

  2021

 • 2022

   

  BIM Certification for using BIM in projects

  Milestone Content goes here

 • 2023

  BIM Adoption for Regulators

  Milestone Content goes here

   

  2023

ความเป็นมาและการ
ดำเนินงาน

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ TBIM ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพและหลากหลายองค์กร เช่น สถาปนิกและวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาพเอกชน ที่มีความสนใจ BIM มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ภายใต้มาตรฐานและข้อกำหนด ที่ใช้สำหรับการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการทำงานด้วยระบบ BIM คาดว่าจะสามารถใช้งานมาตรฐานภายในปี 2563 นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาในส่วนของความสามารถในการทำงานของผู้ที่ทำงานด้วยระบบ BIM จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรม-สัมมนา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ BIM ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก คาดว่าจะสามารถเริ่มการอบรม-สัมมนาได้ภายในต้นปี 2563

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Building Information Modeling
 2. เผยแพร่องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์ด้านการนำ Building Information Modelingไปใช้ในการพัฒนาภายในองค์กร
 3. กำหนดมาตรฐาน คู่มือแนวทาง ตลอดจนผลิตเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทางด้าน Building Information Modeling
 4. เชื่อมประสาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Building Information Modeling ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ให้คำแนะนำแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนเกี่ยวกับการนำ Building Information Modeling ไปใช้งาน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

TBIM คือสมาคมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระดับนานาประเทศ

ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดีเสมอมา ทำให้เกิดมาตรฐานที่ดี ให้กับอุตสาหกรรม TBIM ขอขอบคุณทุกองค์กร ที่ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมา

กิจกรรมสมาคม

Download Free !! Thailand BIM Object Construction Material Guideline

วงจรการใช้โมเดล (BIM Object…

ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ…

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม…

โครงการของเรา

โครงการเผยแพร่ เอกสารทางวิชาการด้านมาตรฐานการทำงาน เกี่ยวกับ BIM ในประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับ ecosystem และเป็นบรรทัดฐานให้กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

Download Free !! Thailand BIM Object Construction Material Guideline

วงจรการใช้โมเดล (BIM Object…

ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ…

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม…

องค์กร BIM คุณภาพ

สนับสนุนความก้าวหน้าให้วงการ BIM แห่งประเทศไทย

TBIM Partnership

TBIM Platinum Sponsor

TBIM Gold Sponsor

TBIM Silver Sponsor