สมาชิกนิติบุคคล
สมาชิกกิตติมาศักดิ์
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกสมทบ
สำเร็จการศึกษา
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่
เจ้าของโครงการ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
ผู้ออกแบบงานระบบ
ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน
ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้บริหารทรพยากรอาคาร
อื่นๆ