การเข้าเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะเเล้ว
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
5. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคม เท่านั้น
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ประเภทของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมๆ มี 2 ประเภท
1. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ เอกชน และบริษัท ห้างร้านที่จดทะเบียน และให้การสนับสนุนสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้รับเป็นสมาชิก
2. สมาชิกบุคคลธรรมดามี 4 ประเภท
2.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม
ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้เชิญเป็นสมาชิกของสมาคม
2.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการก่อสร้ง และจัดการอาคาร
2.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างและห่วงโซ่อุตสาหกรรม บุคคลต่างชาติที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลที่เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของสมาคม

อัตราค่าสมัครสมาชิก

1. สมาชิกนิติบุคคล จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ ปีละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือเป็นรายสามปีครั้งละไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯ
3. สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นรายปีๆ ละ 400 บาท หรือเป็นรายสามปีครั้งละ 1,000 บาท
4. สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นรายปีๆ ละ 300 บาท หรือเป็นรายสามปีครั้งละ 750 บาท
5. สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นรายปีๆ ละ 100 บาท