สมาชิกนิติบุคคล
สมาชิกกิตติมาศักดิ์
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกสมทบ
สำเร็จการศึกษา
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่
เจ้าของโครงการ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
ผู้ออกแบบงานระบบ
ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน
ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้บริหารทรพยากรอาคาร
อสังหาริมทรัพย์
ออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรม
บริหารทรัพยากรอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (T)
โปรแกรมเมอร์
อาจารย์มหาวิทยาลัย
การเงิน การธนาดาร
ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน
ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
อื่นๆ