ข่าวและกิจกรรม

Metaphor ของ BIM กับ ERP ตอนที่ 2

อ่านบทความ “Metaphor ของ BIM กับ ERP ตอนที่ 1” ที่นี่ นอกจากนิยามของตัวมันเองแล้ว การเปลี่ยนผ่านในช่วงของการ Implement หรือ ที่เรียกว่า “ขึ้นระบบ” หรือ “วางระบบ” ระหว่าง ERP กับ BIM มีความเหมือนกันในหลายๆ มิติ ดังนี้ (1) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Business Process ต้องเข้ามาทำงานบนระบบ ERP หมด ก็คือแทบจะทั้งองค์กร อาจจะมีรอดไปบ้าง เช่น ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายราชการสัมพันธ์ แต่องค์กรที่ทำจริงจัง แม้แต่การเก็บเอกสารบางครั้งก็โอนมาบน ERP ดังนั้น จากคนที่แยกตัวเป็นรัฐอิสระ เป็นไซโล นั่งทับอะไรไว้ ก็ต้องคายออกมาอยู่ในระบบ ทั้งหมด ให้คนอื่นๆ ได้เห็นไปด้วยกัน สำหรับ BIM สิ่งที่เกิดขึ้น คือ มีคนถามตลอดว่า ผมทำงานฝ่ายนี้ ต้องใช้ BIM […]

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

พันธกิจของเรา

เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนา และเผยแพร่ จัดทำมาตรฐาน BIM ที่ดี ให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย

 1. Develop national BIM standard protocols
 2. Become the center of BIM knowledge sharing
 3. Promote BIM international collaboration

สมาชิกเท่านั้นที่ทราบมากกว่า

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเราในวันนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าใคร เช่น บทความ การเข้าถึงวิดีโอ
เทรนนิ่ง ทัศนะเกี่ยวกับ BIM โดยผู้เชี่ยวชาญ

เราเป็นใคร

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับผู้เข้าร่วมหลากหลายประเภท หลากหลายความร่วมมือ เพียงเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือยกระดับความสามารถ และสร้างมาตรฐาน BIM ไทยให้เกิดขึ้น เติบโตไปด้วยกัน

2019
ปีที่ก่อตั้ง

650
จำนวนสมาชิก

25
สมาชิกนิติบุคคล

8
องค์กรพาร์ทเนอร์

ผศ ดร สันต์ จันทร์สมศักดิ์

นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย

Click here to add your own text

TBIM Roadmap

 • 2019

   

  เริ่มก่อตั้งสมาคม

 • 2019

  เผยแพร่ BIM Standard โดย TBIM แก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

   

  2019

 • 2019

   

  TBIM Press Conference

 • 2021

  BIM Adoption for all Design & Construction firms

  Milestone Content goes here

   

  2021

 • 2022

   

  BIM Certification for using BIM in projects

  Milestone Content goes here

 • 2023

  BIM Adoption for Regulators

  Milestone Content goes here

   

  2023

ความเป็นมาและการ
ดำเนินงาน

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ TBIM ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพและหลากหลายองค์กร เช่น สถาปนิกและวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาพเอกชน ที่มีความสนใจ BIM มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ภายใต้มาตรฐานและข้อกำหนด ที่ใช้สำหรับการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการทำงานด้วยระบบ BIM คาดว่าจะสามารถใช้งานมาตรฐานภายในปี 2563 นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาในส่วนของความสามารถในการทำงานของผู้ที่ทำงานด้วยระบบ BIM จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรม-สัมมนา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ BIM ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก คาดว่าจะสามารถเริ่มการอบรม-สัมมนาได้ภายในต้นปี 2563

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Building Information Modeling
 2. เผยแพร่องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์ด้านการนำ Building Information Modelingไปใช้ในการพัฒนาภายในองค์กร
 3. กำหนดมาตรฐาน คู่มือแนวทาง ตลอดจนผลิตเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทางด้าน Building Information Modeling
 4. เชื่อมประสาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Building Information Modeling ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ให้คำแนะนำแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนเกี่ยวกับการนำ Building Information Modeling ไปใช้งาน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

TBIM คือสมาคมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระดับนานาประเทศ

ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดีเสมอมา ทำให้เกิดมาตรฐานที่ดี ให้กับอุตสาหกรรม TBIM ขอขอบคุณทุกองค์กร ที่ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมา

กิจกรรมสมาคม

Metaphor ของ BIM กับ ERP ตอนที่ 2

อ่านบทความ “Metaphor ของ BIM กับ…

Metaphor ของ BIM กับ ERP ตอนที่ 1

ในวงการก่อนหน้านี้…

BIM กับการ Combine งานอาคารสูงช่วงก่อนการก่อสร้าง

ดูเหมือนปัจจุบัน กระบวนการ…

BIM กับการซ่อมบำรุงอาคาร

BIM คืออะไร? ปัจจุบัน BIM…

โครงการของเรา

โครงการเผยแพร่ เอกสารทางวิชาการด้านมาตรฐานการทำงาน เกี่ยวกับ BIM ในประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับ ecosystem และเป็นบรรทัดฐานให้กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

Metaphor ของ BIM กับ ERP ตอนที่ 2

อ่านบทความ “Metaphor ของ BIM กับ…

Metaphor ของ BIM กับ ERP ตอนที่ 1

ในวงการก่อนหน้านี้…

BIM กับการ Combine งานอาคารสูงช่วงก่อนการก่อสร้าง

ดูเหมือนปัจจุบัน กระบวนการ…

BIM กับการซ่อมบำรุงอาคาร

BIM คืออะไร? ปัจจุบัน BIM…

องค์กร BIM คุณภาพ

สนับสนุนความก้าวหน้าให้วงการ BIM แห่งประเทศไทย

TBIM Partnership

TBIM Platinum Sponsor

TBIM Gold Sponsor

TBIM Silver Sponsor