Certified by TBIM

ระดับมาตรฐานของการทำ BIM ในโครงการก่อสร้างสามารถยื่นรายละเอียดของโครงการ ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ BIM ให้ปรากฎและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทราบ เนื่องจากเป็นการยกระดับการใช้งาน Digital ในโครงการก่อสร้างที่เด่นชัดและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีกับความก้าวหน้าของวงการ