ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

ผู้สมัครขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลตามความจริงและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบี้ยบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อไต้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ แล้ว

หมายเหตุ สมาคมๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการดรวจสอบเอกสารของท่านหากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ ก็ตามสมาคมฯขอยกเลิกสถานะภาพในการเป็นสมาชิกของท่าน ทันที