ลงทะเบียนฟรี! ความท้าทาย และความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในปัจจุบันและหลังจากพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19

เสวนาในหัวข้อ Conquering Challenges and Moving Forward Now and After Covid-19 Through the Perspective of Industrial Expertise from Thai BIM Association (TBIM) and The Building Inspectors Association (BSA)หรือความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยผ่านมุมมองของสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

บรรยายโดย

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM)

  1. ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
  2. ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร BIM Management Leader จาก Aurecon Consulting Thailand
  3. คุณไพทยา บัญชากิติคุณ ผู้ก่อตั้ง ATOM Design

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)

  1. คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

วันที่: พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา: 18.00 – 19.00 น
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference (Zoom webinar)
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คน
ภาษา: ไทย

ลงทะเบียนเข้าฟัง
https://zoom.us/webinar/register/2415894276418/WN_W943eGWiQnGsNKJUnvZfpA

ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

คณะกรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) มีมติให้เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจึงไม่ควรมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ทางคณะกรรมการจึงขอเลื่อนการประชุมสามัญออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จะคลี่คลาย หรือเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะสามารถจัดการประชุมได้ตามเดิมพร้อมจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี