รู้จักสมาคม

ภารกิจของเรา

เรามุ่งหวังที่จะสร้าง BIM ที่ดียิ่งขึ้น

  • ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Building Information Modeling
  • เผยแพร่องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์ด้านการนำ Building Information Modeling ไปใช้ในการพัฒนาภายในองค์กร
  • กำหนดมาตรฐาน คู่มือแนวทาง ตลอดจนผลิตเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทางด้าน BuildingInformation Modeling
  • เชื่อมประสาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Building InformationModeling ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ให้คำแนะนำแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนเกี่ยวกับการนำ Building Information Modeling ไปใช้งาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์