คณะกรรมการสมาคม
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

คณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจำนวนอย่างน้อย 10 คนอย่างมากไม่เกิน 20 คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน  และ อุปนายก2 คน  สำหรับกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

นายกสมาคมฯ
ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
ผศ.ดร.ชลธิศ  เอี่ยมวรวุฒิกุล

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
เกศินี วัฒนะวีระชัย

เกศินี วัฒนะวีระชัย

กรรมการและเลขาธิการ
พีร ดลพนิต

พีร ดลพนิต

กรรมการและนายทะเบียน
ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร

ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร

กรรมการและสาราณียกร
ธีรวรรตน์  ตังประพฤทธิ์กุล

ธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล

กรรมการและเหรัญญิก
ไพทยา บัญชากิติคุณ

ไพทยา บัญชากิติคุณ

กรรมการ
ดร.สรัสไชย  องค์ประเสริฐ

ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

กรรมการ
พงศ์พันธ์ สุทธิชัย

พงศ์พันธ์ สุทธิชัย

กรรมการ
ธงชาติ ชินสีห์

ธงชาติ ชินสีห์

กรรมการ