depa ผนึกกำลัง TBIM ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง

ขอแสดงความยินดีกับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) และ สมาคมแบบจำลองสารสนเทศ​อาคารแห่งประเทศไทย (TBIM)​ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม​ดิจิตัล และพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร และเมือง

depa ผนึกกำลัง TBIM ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย (TBIM) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ depa และ ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร หัวหน้ามาตรฐานและกรรมการบริหาร TBIM ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

.

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองสำหรับบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะบนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

.

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ในระยะแรกจะพิจารณาดำเนินการนำร่องในพื้นที่เมืองอัจฉริยะและเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชน ก่อนขยายผลไปในระดับประเทศต่อไป ขณะที่ ดร.ภาสกร ได้เน้นย้ำถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยข้อมูล (Data-driven) โดยใช้เครื่องมือ BIM และ Digital Twin สร้างบริการพื้นฐานที่ตอบโจทย์ผู้นำเมืองและประชาชนในวงกว้าง

.

ขณะที่ ผศ.ดร.สันต์ กล่าวว่า TBIM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการนำร่องพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองร่วมกับ depa ด้าน ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ ได้นำเสนอตัวอย่างการพัฒนา Digital Twin ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมเสนอแนะแนวทางความร่วมมือกับ depa ในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายผลต่อไป

.

ทั้งนี้ depa และ TBIM จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม สำหรับบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน