ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

คณะกรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) มีมติให้เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจึงไม่ควรมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ทางคณะกรรมการจึงขอเลื่อนการประชุมสามัญออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จะคลี่คลาย หรือเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะสามารถจัดการประชุมได้ตามเดิมพร้อมจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้