อนาคตของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

“วงการอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยควรใช้ BIM
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรมีการใช้ BIM อย่างครบ
วงจร ตั้งแต่ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ควบคุมงบประมาณ
และเวลา เพื่อให้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น”