สมาคมไทยบิมผนึกสภาอุตสาหกรรมเอสซีจี จัดมาตรฐาน BIM Object

จัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM เพื่อให้การใช้ BIM Library และเทคโนโลยี BIM ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ (คนขวา) นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) พร้อมด้วยคุณวีรกร สายเทพ (คนซ้าย) รองผู้อำนวยการ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด และ ดร.วิกรม วัชระคุปต์ (คนกลาง) ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรฐาน BIM Object ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM (Building Information Modeling) เพื่อให้การใช้ BIM Library และเทคโนโลยี BIM ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล ด้วยการนำ Digital Construction มาช่วยยกระดับและสร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง BIM เพื่อยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่ระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ – นันทพร บุญ-หลง , อมรชัย อุดมโภชน์

บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร. 0-2693-7835-8 ต่อ 20