ทำไมต้อง BIM ?

ระบบ BIM จะช่วยให้เกิดการบริหาร
จัดการอาคารตั้งแต่ช่วง ออกแบบ, ก่อสร้าง
และใช้งาน จนถึงการดูแลรักษาอาคาร
อย่างครบวงจร”

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร