งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ทางสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 Hall 1 ทั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งในงานและทางออนไลน์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สมาคมแบบจำลองสารสนเทศขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับงานครั้งนี้เป็นอย่างสูง