สื่อมัลติมีเดีย

คลังความรู้ และ เอกสารวิชาการ

TBIM มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Building
Information Modeling ให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางที่ชัดเจนเพื่อทำให้เรากลายเป็นเสาหลักให้การพัฒนาด้านดิจิทัลระดับประเทศ

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Building Information Modeling

จัดกิจกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์ด้านการนำ Building Information Modeling ไปใช้ในการพัฒนาภายในองค์กร

กำหนดมาตรฐาน คู่มือแนวทาง ตลอดจนผลิตเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทางด้าน Building Information Modeling