คณะกรรมการ

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

tbim-logo
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

นายกสมาคม

ผศ.ดร.พรวิรุฬห์รักษ์

อุปนายก

ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

เลขาธิการ

นายพีร ดลพนิต

นายทะเบียน

นายธีรวรรตน์
ตังประพฤทธิ์กุล

เหรัญญิก

ดร.สรรพวัฒน์
จตุพัฒน์วรางกูร

สาราณียกร

ดร.ศตคุณ โฆษะวินทะ

กรรมการ

นางสาวเกศินี
วัฒนะวีระชัย

กรรมการ

ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

กรรมการ

นายสันทัด ณัฏฐากุล

กรรมการ

นายไพทยา บัญชากิติคุณ

กรรมการ

นายเนตินัย ซื่อสัตย์

กรรมการ

ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ

กรรมการ

ผศ.ดร.ชลธิศ
เอี่ยมวรวุฒิกุล

กรรมการ

นายเอกวัฒน์
คำนวณ

กรรมการ